سه شنبه, تير 04, 1398

ارزش دفتری هر سهم

   
 
 
   مبالغ به ریال  
شرح 1393/12/29(تجدیدارائه)
1394/12/29(تجدیدارائه) 1395/12/30
حقوق صاحبان سهام ( نقل از ترازنامه ) 334 934 382 674
486 000 902 465 539 266 284 115  
ارزش دفتری هر سهم 2 791
4 050 4 494