سه شنبه, تير 04, 1398

عملکرد سه ساله اخیر

 
 
 
 
   مبالغ به ریال  
شرح

 سال مالي منتهي به 1393/12/29(تجدیدارائه)

سال مالي منتهي به 1394/12/29(تجدیدارائه) سال مالي منتهي به 1395/12/30
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات 757 948 472 705
656 467 435 119
669 570 095 643
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات ( 645 941 462 055 ) ( 574 826 465 437 )
( 565 853 734 576 )
سود ناخالص 112 007 010 650
81 640 969 682
103 716 361 067
هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي ( 20 457 806 364 )
( 19 558 291 731 )
( 23 420 987 616 )
سود عملياتي 91 549 204 286
62 082 677 951
80 295 373 451
خالص سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتي 47 439 405 761 170 888 728 797
70 744 407 550
هزينه هاي مالي ( 7 485 374 387 )
( 5 816 367 630 )
( 7 097 448 605 )
سود قبل از کسر ماليات 131 503 235 660
227 155 039 118
143 942 332 396
ماليات ( 26 788 298 846 )
( 14 066 795 080 )
( 18 676 950 746 )
سودخالص 104 714 936 814
213 088 244 038
125 265 381 650
سود نقدي هر سهم 500
600
500
تعداد کل سهام يک هزار ريالي 120 000 000
120 000 000 120 000 000