سه شنبه, تير 04, 1398

وضعیت سرمایه و سهام

     
  سرمايه شرکت در بهمن ماه 1372 مبلغ 345 2 ميليون ريال بوده و از تاریخ  تأسیس تاکنون از محل آورده نقدي و سود ، در نهايت به مبلغ 000 120 ميليون ريال افزايش يافته است ، سرمايه فعلي شرکت منقسم به 120 ميليون سهم يکهزار ريالي با نام مي باشد .  
     
  وضعيت سرمايه و سهام شرکت در زمان تاسيس و تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي در تیر ماه 1396  
     
 
نوع سهامداران بهمن ماه 1372 تیر ماه 1396
سرمايه- ريال درصد سرمايه تعداد سهامداران سرمايه- ريال درصد سرمايه تعداد سهامداران
اشخاص حقيقي 000 500 641 1 70 781 000 023 288 109 91/073 3680
اشخاص حقوقي 000 500 703 30 8 000 977 711 10   8/927 1
جمع 000 000 345 2 100 789 000 000 000 120 100 3681