دوشنبه, تير 25, 1403

ارزش دفتری هر سهم

   
 
 
   مبالغ به ریال  
شرح 1395/12/30(تجدیدارائه)
1396/12/29
1397/12/29
حقوق صاحبان سهام ( نقل از ترازنامه ) 380 169 014 488
461 254 129 826
   539 838 540 079  
ارزش دفتری هر سهم 3 168
3 257
3 177