سه شنبه, تير 05, 1403

عملکرد سه ساله اخیر

 
 
 
 
   مبالغ به ریال  
شرح

 سال مالي منتهي به 1395/12/30(تجدیدارائه)

سال مالي منتهي به 1396/12/29
سال مالي منتهي به 1397/12/29
فروش خالص و درآمد ارائه خدمات 669 570 095 643
719 082 874 266
967 904 363 926
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته و خدمات ( 557 448 780 582 )
( 633 117 039 683 )
( 873 275 960 441 )
سود ناخالص 112 121 315 061
85 965 834 583
94 628 403 481
هزينه هاي فروش ، اداري و عمومي ( 23 420 987 616 )
( 32 529 314 170 )
( 36 941 392 607 )
سود عملياتي 88 700 327 445
53 436 520 413
57 687 010 878
خالص سايردرآمدها و هزينه هاي غير عملياتي 70 744 407 550
132 761 623 983
139 778 570 168
هزينه هاي مالي ( 7 097 448 605 )
( 8 102 467 881 )
( 5 301 246 768 )
سود قبل از کسر ماليات 152 347 286 390
178 095 676 515
192 164 334 278
ماليات ( 25 321 044 340 )
( 15 410 561 177 )
( 15 396 336 706 )
سودخالص 127 026 242 050
162 685 115 338
176 767 997 572
سود نقدي هر سهم 500
500
500
تعداد کل سهام يک هزار ريالي 120 000 000
141 600 000 169 920 000