سه شنبه, تير 05, 1403

وضعیت سرمایه و سهام

     
  سرمايه شرکت در بهمن ماه 1372 مبلغ 345 2 ميليون ريال بوده و از تاریخ  تأسیس تاکنون از محل آورده نقدي و سود ، در نهايت به مبلغ 600 141 ميليون ريال افزايش يافته است ، سرمايه فعلي شرکت منقسم به 141/600 ميليون سهم يکهزار ريالي با نام مي باشد .  
     
  وضعيت سرمايه و سهام شرکت در زمان تاسيس و تاريخ برگزاري مجمع عمومي عادي در تیر ماه 1397  
     
 
نوع سهامداران بهمن ماه 1372 تیر ماه 1397
سرمايه- ريال درصد سرمايه تعداد سهامداران سرمايه- ريال درصد سرمايه تعداد سهامداران
اشخاص حقيقي 000 500 641 1 70 781 000 867 959 128 91/073 3680
اشخاص حقوقي 000 500 703 30 8 000 133 640 12   8/927 1
جمع 000 000 345 2 100 789 000 000 600 141 100 3681