دوشنبه, تير 25, 1403

تار یخچه

     
  شرکت نداي رهاوي در بهمن ماه 1372 تحت عنوان " شرکت کارخانجات معدني باريت سلفچگان- سهامي خاص " با سرمايه اوليه 2345 ميليون ريال تاسيس گرديده و در اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان قم به ثبت رسيده است . در تاريخ 19/3/1376 نام آن به " شرکت نداي رهاوي- سهامي خاص " تغيير يافته و تحت شماره 126514 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غير تجاري تهران ثبت گرديده و سپس در مهر ماه 1378 نوع شرکت به " سهامي عام " تبديل شده و مجددا طبق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 20/11/1387 نوع شرکت از " سهامي عام " به " سهامي خاص " تغيير يافته است .