سه شنبه, تير 05, 1403

صورت خلاصه اهم فعاليت ها و عمليات اجرايي شرکت

کارفرما شرح عمليات محل فعاليت مقدار واحد سال شروع سال پايان
شرکت سيمان ساوه استخراج، حمل و تحويل سنگ آهک در سنگ شکن زرنديه ساوه 9,000,000 تن 1385 1390
شرکت سيمان ساوه استخراج ، حمل و تحويل مارن در سنگ شکن زرنديه ساوه 3,000,000 تن 1385 1390
شرکت سيمان تهران استخراج و حمل باطله و سنگ آهک در محل سنگ شکن شهرري 15,000,000 تن 1388 تا کنون
شرکت توليدي معدني سازنده هاي خراسان استخراج سنگ گچ رباط سفيد مشهد سالانه8,000,000 تن 1375 تا کنون
شرکت تعاوني معدني تکروک استخراج سنگ گچ رباط سفيد مشهد سالانه450,000 تن 1375 تا کنون
همکاري با شرکت معدني آهن آجين در پروژه هاي :            
      الف ) شرکت ملي صنايع مس ايران استخراج و حمل باطله و مواد معدني سنگ مس مجتمع مس سونگون ( ورزقان ) سالانهاز3/5 تا 9/5 ميليون متر مکعب 1380 تا کنون
      ب ) شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران استخراج و حمل باطله و مواد معدني سرب و روي دندي ( زنجان ) 7,500,000 متر مکعب 1388 تا کنون
      ج ) شرکت جنرال مکانيک استخراج و حمل راکفيل بر روي بدنه سد و کوبش آن سدخاکي نساء (بم) 3,500,000 متر مکعب 1384 1387
      د ) شرکت ملي صنايع مس ايران استخراج و حمل راکفيل بر روي بدنه سد و کوبش آن مجتمع مس سرچشمه (رفسنجان ) 3,000,000 متر مکعب 1383 1385
      هـ ) شرکت سيمان کردستان استخراج و حمل سنگ آهک و مارن در محل سنگ شکن کارخانه سيمان کردستان ( بيجار) 3,000,000 تن 1375 1377
      و ) شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران استخراج و حمل باطله و سنگ آهن در روي دپو ميشدوان ( بافق يزد) 450,000 متر مکعب 1387 1388
شرکت سيمان ساوه حمل و تحويل سنگ آهک از معدن ويدر به کارخانه سيمان سفيد کارخانه سيمان سفيد - زرنديه 3,000,000 تن 1375 تا کنون
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه تامين سنگ آهک و مارن در محل سنگ شکن کارخانه سيمان فيروزکوه ( فيروزکوه ) 2,700,000 تن 1388 1390
شرکت توليدي سيمان فيروزکوه تامين سنگ آهک و مارن در محل سنگ شکن کارخانه سيمان فيروزکوه ( فيروزکوه ) 2,800,000 تن 1391 تا کنون
شرکت کارخانه سيمان آذرآبادگان خوي تامين سنگ آهک در محل سنگ شکن کارخانه سيمان (خوي) 1,200,000 تن 1389 1390