سه شنبه, تير 05, 1403

پروژه ها در یک نگاه

رديف کارفرما شرح عمليات
1  شرکت سيمان ساوه  استخراج، حمل و تحويل سنگ آهک و مارن در سنگ شکن
2  شرکت سيمان ساوه  حمل و تحويل سنگ آهک از معدن ويدر به کارخانه سيمان سفيد
3  شرکت سيمان تهران  استخراج و حمل باطله و سنگ آهک در محل سنگ شکن
4  شرکت توليدي معدني سازنده هاي خراسان  استخراج سنگ گچ
5  شرکت تعاونی معدني تکروک  استخراج سنگ گچ
 همکاري با شرکت معدني آهن آجين در پروژه هاي :
6       الف ) شرکت ملي صنايع مس ايران  استخراج و حمل باطله و مواد معدني سنگ مس
7         ب ) شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران  استخراج و حمل باطله و مواد معدني سرب و روي
8          ج ) شرکت جنرال مکانيک  استخراج و حمل راکفيل بر روي بدنه سد و کوبش آن
9          د ) شرکت ملي صنايع مس ايران  استخراج و حمل راکفيل بر روي بدنه سد و کوبش آن
10         هـ ) شرکت سيمان کردستان  استخراج و حمل سنگ آهک و مارن در محل سنگ شکن
11          و ) شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران  استخراج و حمل باطله و سنگ آهن در روي دپو
12  شرکت توليدي سيمان فيروزکوه  تامين سنگ آهک و مارن در محل سنگ شکن
13  شرکت کارخانه سيمان آذرآبادگان خوي  تامين سنگ آهک در محل سنگ شکن